Фирмени данни

Ликора ООД
София, ул. Хенрик Ибсен 5
ЕИК: 131049943
ДДС ИН: BG131049943
МОЛ: Гергана Маркова

Банкова сметка:

Райфайзен банк България,
BIC RZBB 9155
IBAN Разплащателна сметка –
BG38RZBB91551004985057