Фирмени данни

Данни за фактура
за юридически лица,
регистрирани по ЗДДС:
Ликора ООД,

София, жк Южен парк, бл.43, офис 2
ЕИК: 131049943
ДДС ИН: BG131049943
МОЛ: Гергана Маркова

Банкова сметка:

Райфайзен банк България,
BIC RZBB 9155
IBAN Разплащателна сметка –
BG38RZBB91551004985057

Данни за фактура
за физически и юридически лица,
нерегистрирани по ЗДДС:
Ликора София ООД,

София, жк Южен парк,
бл.43, офис 2
ЕИК: 202924097
МОЛ: Мария Николова

Банкова сметка:

Райфайзен банк България,
BIC RZBB 9155
IBAN Разплащателна сметка –
BG84RZBB91551004987430