Условия за използване
на интернет сайта www.likora.online
и Клиентския портал на Ликора

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.likoraonline.com и Клиентския портал (наричани за краткост „сайта“ или  „Ликора“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ликора, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу, безплатно или срещу заплащане в зависимост от избраното от Вас обучение. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите условия:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни/обучителни ресурси на сайта;
 • достъп до коментарите в сайта;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълтнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
 • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ликора.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. Ликора не носи отговорност за изразените от Вас мнения и си запазва правото да премахва неадекватните коментари.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

С използванте на сайта, Вие се съгласявате:

 • да не злоупотребявате с интелектуалната собственост на Ликора;
 • да не разгласявате информация за Ликора или други участници, която е конфиденциална;
 • със забраната за преработка, разпространение и продажба на ресурсите от сайта материали на трети лица.

IV. Конфиденциалност

Ликора се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.

Ние спазваме разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, като нашите ангажименти са подробно описани в Политиката ни за защита на личните данни.

Ние уважаваме Вашите данни и настояваме Вие да уважавате данните и информацията за останалите участници във вашата програма (ако има такива). Като потребител на сайта, Вие се съгласявате да не злоупотребявате с информацията, която научавате за други участници в програмата. Ние уважаваме Вашата собствена информация, идеи и търговски тайни и настояваме Вие да правите същото за останалите участници и за фирмата.

V. Органичаване на отговорността

Ликора прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ликора ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ликора за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Ликора не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Ликора не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Ликора има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Ликора си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

 • Възможност за публикуване на коментари
 • Възможност за добавяне на аватар и потребителски профил;
 • Получаване на бюлетин с новостите на сайта.
 • Достъп до обученията на сайта

Вие имате възможност да получите достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако подадете заявка за това на страницата за регистрация на сайта. Ще Ви бъде създаден индивидуален потребителски профил, в който Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Регистрацията Ви осигурява достъп до безплатните ресурси на сайта, както и информация какви ресурси имате възможност да ползвате срещу заплащане.

Ликора си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Ликора си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Платени услуги

Ликора ООД предоставя достъп до различни ресурси на сайта срещу заплащане. Такива ресурси са:

 • систематични поредици от видео уроци по определени теми и свързаните с тях ресурси;
 • единични видео уроци по определени теми и свързаните с тях допълнители ресурси;
 • записи от онлайн обучения в реално време и свързаните с тях допълнителни ресурси.

Ако сте потребител на платена услуга на сайта, Вие се съгласявате да заплащате навреме съответните вноски за програмата, в която участвате, независимо дали в действителност посещавате отделните сесии и независимо дали заплащате сумата еднократно или чрез вноски месец за месец. За допълнително пояснение: всички плащания трябва да се правят навреме и няма възможност да си получите обратно вече платени от вас такси. Ако не заплатите някоя такса в срок от 30 дни от датата, когато тя е дължима, Ликора си запазва правото да прекъсне временно ползите от съответната програма, докато не изплатите дължимите суми.

Всички такси за дългосрочните програми, както и подробностите за съответните ресурси, които тези такси покриват, са описани подробно в Клиентски договор, който Вие подписвате при стартиране на дадена дългосрочна програма.

Ликора може да прекрати  достъпа Ви до ресурсите на сайта без да Ви възстановява направените от Вас плащания, ако с поведението си пречите на нормалния процес на работа или пречите на други участници в програмата.

Ние сме положили всички усилия да Ви предоставим ресурсите на сайта и техния потенциал. Всички отзиви и посочени печалби могат да бъдат проверени и конкретни примери могат да бъдат предоставени при молба за такива. Отзивите и примерите обаче не са предназначени да гарантират, че всеки ще получи същите или подобни резултати. Успехът на всеки човек зависи от много фактори, които включват неговата/нейната подготовка, отдаденост, желание и мотивация. Като потребител на сайта Вие признавате, че като с всяко бизнес начинание, съществува риск да загубите капитал и че Ликора не предоставя гаранция, че ще спечелите пари като резултат от достъпа Ви до определени ресурси на сайта.

VIII. Промени

Ликора си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.01.2016 г.